Technische professionals maken hier hun carrièrestap

Privacy statement

Wie is 4people?

4people beheer b.v. en al haar dochterondernemingen is een zakelijke dienstverlener en heeft als missie het leveren van kennis en capaciteit aan organisaties in de vorm van technische professionals. 4people maakt voor deze organisaties en professionals hun ambities waar. 4people als verantwoordelijke, houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder deze privacyverklaring. De bedoeling van deze verklaring is je te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die je via deze website verstrekt zullen gebruiken. Dit privacy statement is van toepassing op (aanstaande) kandidaten, werknemers, vertegenwoordigers van zakelijke relaties en gebruikers van de website van 4people. a deze website verstrekt zullen gebruiken.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Wij gebruiken deze informatie om te onthouden hoe je deze website gebruikt, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteiten en het internetgebruik. Op basis van de cookies tonen wij je bijvoorbeeld eerder bekeken vacatures, indien deze nog online staan. Bij het bezoeken van de website van 4people wordt jou gevraagd of je de cookies wilt inschakelen. Klik op “Cookies toestaan” om cookies in te schakelen. De 4people website maakt gebruik van de volgende type cookies:

Analytische cookies

Meten is weten. Analytische cookies helpen ons de website te verbeteren. Dankzij het gebruik van Analytische cookies kan 4people haar website verder optimaliseren en beter laten aansluiten op de wensen van bezoekers. 4people gebruikt de volgende Analytische cookies:

Google Analytics cookie:
Met deze cookie houden we bij hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Het doel is om deze informatie te gebruiken bij het optimaliseren van onze dienstverlening en onze website. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en totalen waarbij de identiteit van de bezoeker niet van belang is. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om zo rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd en het ‘gegevens delen’ is uitgezet.

Social Media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en LinkedIn.

Links naar andere websites

Onze websites bevatten links naar relevante websites. Besef dat als je klikt op zo’n link je onze website hebt verlaten en wij geen zeggenschap noch controle hebben over die websites. We kunnen de informatie die je deelt op die sites en/of de geheimhouding ervan dan ook niet garanderen. Deze websites vallen vanzelfsprekend ook niet onder ons privacybeleid. Check alvorens informatie te verstrekken op die websites goed naar hun privacybeleid.

Persoonsgegevens

4people verwerkt jouw persoonsgegevens vanaf het moment dat jij deze bij ons achterlaat. Dit kan telefonisch, per e-mail of door gegevens in te vullen via de website.

Waarom er persoonsgegevens worden verzameld

Je gegevens worden gebruikt voor de normale bedrijfsdoeleinden van 4people. Het bedrijfsdoel van 4people is het bemiddelen van kandidaten en opdrachtgevers op de arbeidsmarkt. Daarnaast legt 4people gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om je op de hoogte te houden van (nieuwe) diensten.

Wanneer deelt 4people persoonsgegevens?

Delen binnen 4people

4people deelt persoonsgegevens binnen de 4people groep alleen met medewerkers die geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot deze gegevens. Alle medewerkers zijn onderworpen aan geheimhouding.

Delen met opdrachtgevers

4people deelt persoonsgegevens van kandidaten en medewerkers met opdrachtgevers. Bij het voorstellen van kandidaten en medewerkers aan (potentiële) opdrachtgevers, gebruikt 4people een 4people CV dat door medewerkers van 4people op basis van sollicitatiegegevens van betrokkenen is opgesteld.

Delen met verwerkers

4people schakelt leveranciers in die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van 4people. Zij sluit met alle verwerkers van persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten af. 4people beoordeelt vooraf de beveiligingsmaatregelen en de naleving van de privacyregelgeving en ziet hier periodiek op toe, alsmede op naleving van gesloten verwerkersovereenkomsten.

Delen met andere verantwoordelijke partijen

4people werkt met externe partijen samen die diensten aanbieden waarbij persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld partijen die screenings uitvoeren, trainingen verzorgen of vluchten en/of hotels boeken. 4people maakt met deze partijen afspraken over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

4people verstrekt op verzoek van politie en justitie uitsluitend persoonsgegevens indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Hoe lang bewaart 4people persoonsgegevens?

4people bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van haar doelen. In sommige gevallen is 4people gehouden persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren, bijvoorbeeld vanwege fiscale verplichtingen. Na afloop van de bewaartermijn, of naar aanleiding van geslaagde verwijderverzoeken van betrokkenen, verwijdert 4people de persoonsgegevens uit haar systemen.

Voor de twee onderstaande situaties hanteert 4people de volgende bewaartermijnen:

 • Recruitment via externe bronnen: maximaal 28 dagen nadat betrokkenen door 4people zijn gevonden, neemt 4people contact met hen op om haar interesse in betrokkenen kenbaar te maken;
 • Persoonsgegevens van kandidaten die niet voor 4people werkzaam zijn of zijn geweest maar wel blijk hebben gegeven van hun interesse in 4people: 2 jaar na de datum van opname van de persoonsgegevens in de administratie van 4people.

Welke rechten hebben betrokkenen?

4people respecteert de rechten van betrokkenen ten aanzien van hun persoonsgegevens. Sommige rechten kunnen altijd worden uitgeoefend; andere slechts onder bepaalde voorwaarden. 4people kan bijvoorbeeld het verzoek van betrokkenen om hun persoonsgegevens te verwijderen niet inwilligen als er een wettelijk verplichting bestaat om die persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.

Betrokkenen kunnen de volgende rechten uitoefenen:

 • Intrekking van gegeven toestemming voor verwerking van persoonsgegevens;
 • Inzage in persoonsgegevens;
 • Correctie van onjuiste persoonsgegevens;
 • Verwijdering van persoonsgegevens als 4people deze niet langer nodig heeft;
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van 4people of een andere verwerkingsverantwoordelijke, als betrokkenen zwaarwegende redenen hiervoor hebben;
 • Beperking van de verwerking van persoonsgegevens in bij wet bepaalde gevallen;
 • Gegevensoverdracht van eigen persoonsgegevens die aan 4people zijn verstrekt in bij wet bepaalde gevallen;
 • Klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door 4people bij de nationale toezichthoudende autoriteit.

Voornoemde rechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van de eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan deze rechten uit te oefenen ten aanzien van persoonsgegevens van anderen. 4people kan hiervoor aan betrokkenen vragen zich nader te identificeren.

Betrokkenen kunnen contact opnemen met de Data Protection Officer (‘DPO’) van 4people via info@4people.nu of via +31 74 303 02 58. Ook met betrekking tot klachten over de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met de DPO.

Hoe beveiligt 4people persoonsgegevens?

4people treft passende technische en organisatorische maatregelen om de privacy van betrokkenen en de vertrouwelijkheid van hun persoonsgegevens te beschermen.

De infrastructuur van 4people wordt voortdurend gemonitord. In een vroeg stadium kunnen bedreigingen of aanvallen worden gesignaleerd en kan actie worden ondernomen. 4people heeft beleid en procedures opgesteld voor het tijdig melden van datalekken. Daarnaast wordt de infrastructuur van 4people gescand op virussen, schadelijke software en inbraakpogingen. 4people verstuurt persoonsgegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS), te herkennen aan “https” en het hangslotsymbool in de adresbalk van de browser.

Verder heeft 4people in haar systemen geborgd dat niet iedereen binnen haar organisatie toegang heeft tot persoonsgegevens. De toegang is beperkt tot 4people-medewerkers voor wie de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Betrokkenen kunnen zelf bijdragen aan de bescherming van hun persoonsgegevens door bijvoorbeeld:

 • voorzichtig om te gaan met het vrijgeven van persoonsgegevens indien betrokkenen reageren op vacatures en berichten die 4people op sociale media heeft geplaatst. De informatie die daar wordt geplaatst kan openbaar zijn.

Contact opnemen met 4people?

Voor vragen naar aanleiding van dit privacy statement kunnen betrokkenen zich wenden tot het 4people hoofdkantoor in Hengelo, te bereiken via onderstaande contactgegevens:

4people
Expolaan 50
7556 BE Hengelo
Nederland
+31 74 303 02 58

De Data Protection Officer van 4people is te bereiken via telefoon: +31 74 303 02 58 of via e-mail: info@4people.nu

Melding (mogelijke) inbreuk op de beveiliging?

In geval van een (mogelijke) inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens worden betrokkenen verzocht 4people daarover zo spoedig mogelijk te informeren via info@4people.nu onder vermelding van ‘Datalek’ in de onderwerpregel van het bericht.

Wijziging Privacy Verklaring

4people kan dit privacy statement aanpassen.

Overzicht doelen van verwerkingen en te verwerken persoonsgegevens

Bij gebruik maken van de website(s) van 4people
Doel van de verwerking:

 • Om online te reageren op vacatures;
 • Om een Vacature Update in te stellen;
 • Om de dienstverlening van 4people te verbeteren.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Online reageren: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Vacature Update: e-mailadres, zoekcriteria voor de gewenste vacature;
 • Verbetering dienstverlening: strikt noodzakelijke en/of vrijwillig mee ingestemde cookies- en soortgelijke technische gegevens, zoals beschreven in de cookie policy;
 • Door betrokkenen vrijwillig verstrekte persoonsgegevens op sociale media van 4people, zoals reacties bij posts en advertenties en private messages via het sociale mediaplatform.

In het kader van recruitment
Doel van de verwerking:

 • Het verzorgen van trainingen, beurzen;
 • Om op verzoek van betrokkenen CV’s of professionele sociale media profielen te beoordelen;
 • Zoeken en benaderen van potentiële kandidaten op initiatief van 4people.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Verzorging van trainingen, beurzen: voornaam, achternaam, e-mailadres, CV;
 • Beoordeling: CV, profiel;
 • Zoeken en benaderen: contactgegevens, link naar sociale media profiel en berichten die naar 4people worden verzonden.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Online reageren: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Vacature Update: e-mailadres, zoekcriteria voor de gewenste vacature;
 • Verbetering dienstverlening: strikt noodzakelijke en/of vrijwillig mee ingestemde cookies- en soortgelijke technische gegevens, zoals beschreven in de cookie policy;
 • Door betrokkenen vrijwillig verstrekte persoonsgegevens op sociale media van 4people, zoals reacties bij posts en advertenties en private messages via het sociale mediaplatform.

In het kader van recruitment
Doel van de verwerking:

 • Het verzorgen van trainingen, beurzen;
 • Om op verzoek van betrokkenen CV’s of professionele sociale media profielen te beoordelen;
 • Zoeken en benaderen van potentiële kandidaten op initiatief van 4people.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Verzorging van trainingen, beurzen: voornaam, achternaam, e-mailadres, CV;
 • Beoordeling: CV, profiel;
 • Zoeken en benaderen: contactgegevens, link naar sociale media profiel en berichten die naar 4people worden verzonden.

Sociale media en Vacature Update
Doel van de verwerking:

 • Om interesse voor 4people te genereren;
 • Om betrokkenen in staat te stellen online te reageren;
 • Om te reageren op vragen van betrokkenen.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Online reactie: contactgegevens, vacatures en reacties van betrokkenen;
 • Reactie van 4people op vragen van betrokkenen: contactgegevens en vacature/ reacties van betrokkenen.

Evenementen en nieuwsbrieven
Doel van de verwerking:

 • Organisatie van evenementen en activiteiten om betrokkenheid bij 4people van kandidaten, werknemers, vertegenwoordigers van zakelijke relaties en gebruikers van de websites van 4people te stimuleren;
 • Om kennis en interessante onderwerpen met betrokkenen uit te wisselen.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Organisatie van evenementen en activiteiten: contactgegevens, interesses, persoonsgegevens noodzakelijk voor het verzorgen van vervoer en dieetwensen;
 • Nieuwsbrieven: e-mailadres.

Solliciteren bij 4people
Doel van de verwerking:

 • Voor de beoordeling van de geschiktheid en beschikbaarheid van een kandidaat voor een vacature;
 • Voor het opstellen en delen met opdrachtgevers van een CV van betrokkenen op basis van het 4people format;
 • Voor de selectie van kandidaten voor vacatures van 4people en opdrachtgevers;
 • Om digitale dossiers van betrokkenen aan te maken;
 • Om de tevredenheid van betrokkenen over de sollicitatieprocedures te waarborgen door middel van tevredenheidsonderzoeken;
 • Om pre-employment screenings uit te kunnen voeren;
 • Om selectie interviews af te kunnen nemen.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke gegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit;
 • Contactgegevens: woonadres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Opleiding en vaardigheden: opleidingen, trainingen, diploma’s, certificaten, cijfers, expertise, taalvaardigheid, lidmaatschap van professionele verenigingen;
 • Werkhistorie: vorige en huidige werkgevers, functies en ervaring;
 • Sociale mediagegevens: link naar sociale media profielen van betrokkenen;
 • Sollicitatiegegevens: CV, motivatiebrief, vacature, gewenst aantal uren, vervoersvoorkeuren, bezit van een rijbewijs;
 • Extra persoonsgegevens die betrokkenen aan 4people verstrekken, zoals een foto;
 • Notities van 4people medewerkers;
 • Beoordeling van de geschiktheid en beschikbaarheid: opleiding, ervaring, functie- en budget gerelateerde criteria;
 • Voor het opstellen en delen met opdrachtgevers van CV’s van betrokkenen op basis van het 4people format: voor- en achternaam, geboortedatum, woonplaats, geslacht, nationaliteit, profiel, relevante opleidingen en cursussen, werkervaring, talen en softwarekennis;
 • Selectie van kandidaten: opleiding, ervaring, vaardigheden, referenties, functie- en budgetgerelateerde criteria;
 • Digitaal dossier: CV’s en overige documenten, zoals diploma’s, certificaten, uitslagen eventuele geschiktheidstesten, (sollicitatie)gespreksaantekeningen, notities en voortgangsrapportage van sollicitaties/bemiddelingen;
 • Tevredenheidsonderzoek: mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres;

In het kader van arbeids-of opdrachtovereenkomsten
Doel van de verwerking:

 • Registratie van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de naleving van wet- en regelgeving;
 • Om arbeidsovereenkomsten uit te voeren;
 • Om werken in of vanuit het buitenland te kunnen faciliteren.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Aanmaken personeelsdossier: persoonsgegevens die op basis van bijvoorbeeld arbeidswetgeving en fiscale- en sociale zekerheidswetgeving moeten worden verwerkt, bijvoorbeeld kopie identiteitsbewijzen of paspoorten, visa, werkvergunningen, Burgerservicenummers) en documenten nodig voor de administratie van 4people zoals contactgegevens en diploma’s;
 • Employment screeningsgegevens: verklaringen omtrent gedrag, referenties, integriteitsverklaring, geheimhoudings- en integriteitsverklaringen, nevenfuncties;
 • Financiële gegevens: bankrekeningnummers, salaris, tarieven van zelfstandig ondernemers;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan het opstellen van de personeels-, salaris- en verzuimregistratie zoals beschikbaarheid, kenteken leaseauto;
 • Werken in of vanuit het buitenland: persoonsgegevens noodzakelijk voor bijvoorbeeld het verzorgen van vervoer, werkvergunningen en visa, belastingen, huisvesting en scholing en Burgerservicenummers.

Met betrekking tot overige interne doelen
Doel van de verwerking:

 • Om kwaliteitsstandaarden en certificeringen te behalen en te behouden;
 • Om subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
 • Voor het genereren van managementinformatie;
 • Om interne controles te verzorgen;
 • Om de bedrijfsveiligheid te waarborgen;
 • Om audits en accountantscontroles mogelijk te maken.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van deze overige interne doelen van 4people geldt het uitgangspunt dat het gebruik van direct identificeerbare gegevens tot het minimum wordt beperkt.

Gebruik van contactformulieren voor potentiële opdrachtgevers
Doel van de verwerking:

 • Om nieuwe opdrachtgevers te acquireren;
 • Om inzicht te krijgen in de vraag naar arbeid in de markt;
 • Om dienstverlening aan nieuwe opdrachtgevers aan te kunnen bieden;
 • Om aanbiedingen te doen en/of informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van 4people.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Acquisitie: contactgegevens van vertegenwoordigers van nieuwe opdrachtgevers, gegevens over de sector waarin de opdrachtgever werkzaam is, openstaande vacatures en gezochte profielen;
 • Inzicht in de vraag naar arbeid: gegevens over de betrokken sector, aard van uitstaande vacatures en gewenste profielen;
 • Aanbieden diensten: contactgegevens van vertegenwoordigers van potentiële opdrachtgevers, gegevens over de sector waarin de opdrachtgever werkzaam is;
 • Aanbieden/verstrekken van informatie over dienstverlening: contactgegevens van vertegenwoordigers van potentiële nieuwe opdrachtgevers, gegevens over de sector waarin opdrachtgevers werkzaam zijn.

Aangaan en onderhouden van zakelijke relaties met leveranciers
Doel van de verwerking:

 • Om overeenkomsten te sluiten en uit te (laten) voeren;
 • Om aanbiedingen en informatie van leveranciers te ontvangen over hun dienstverlening.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Aangaan en uitvoering van overeenkomsten: contactgegevens van vertegenwoordigers van zakelijke relaties: naam, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Ontvangen van aanbiedingen/informatie: contactgegevens van vertegenwoordigers van zakelijke relaties: naam, e-mailadres, telefoonnummer.

Mailingen zijn, conform de wet op de telecommunicatie, voorzien van een afmeldlink (Opt-out) en een link met de mogelijkheid om je gegevens aan te passen.
4people zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.